Terms of Use

Tin

Chào mừng đến với Thich.tv! Chúng tôi rất vui mừng bạn đã đến đây và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy trang web của chúng tôi hữu ích và thú vị. Chúng tôi cần bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây để giúp chúng tôi giữ trang web của chúng tôi an toàn và hợp pháp cho tất cả mọi người.

1. Nội dung trên trang web:

  • Tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác, là tài sản của chúng tôi hoặc của bên thứ ba mà chúng tôi có quyền sử dụng. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sản xuất hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích khác mà chúng tôi không cho phép.
  • Chúng tôi cung cấp nội dung trên trang web của chúng tôi “như là là” và không cung cấp bất kỳ bảo đảm hoặc cam kết nào về chính xác, đầy đủ hoặc hiệu quả của nội dung này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng trang web:

Trang web của chúng tôi có thể cung cấp nội dung và tài liệu có thể được sử dụng cho mục đích giáo dục. Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích khác mà chúng tôi không cho phép, chúng tôi có thể ngừng cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan đến sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ quyền sử dụng của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Hãy kiểm tra điều khoản và điều kiện này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn hiểu và đồng ý với bất kỳ thay đổi nào.